Skip to content

ORDBOG

Akkumulation

Når man samler og ophober noget, så man hele tiden får mere.

Begrebet bruges i politisk økonomi. I den borgerlige udgave er det historien om, hvordan man gennem hårdt arbejde, evnen til at tage de rigtige beslutninger og turde tage en risiko kan blive rig, tjene stadig flere penge og hele tiden forøge sin kapital, omsætning og ejendom.

I marxistisk politisk økonomi siges det derimod klart:  Det er udbytningen af arbejdskraften og udplyndringen af naturens ressourcer, der skaber merværdi og profit. Værdier der kan investeres i igen at øge rigdom og kapital. At det ikke kommer dem der skaber værdierne, arbejderklassen, til gode skyldes den private ejendomsret.

«Når merværdien ikke anvendes af ejeren til hans personlige forbrug, men bruges som kapital, dannes der ny kapital, som føjes til den gamle som akkumuleres. Anvendelsen af merværdi som kapital kaldes kapitalens akkumulation.» (Marx).

Anarkisme

Politisk retning, der drømmer om et nyt samfund med alle individers frihed, uden at gøre op dem det bestående klassesamfund og den private ejendomsret.  Findes i dag først og fremmest i de autonome miljøer, hvor opbygning af  kollektiver og en anti-autoritær livsstil sammen med ”direkte aktion” mod magtsymboler skal overbevise andre til at gøre det samme.

Anarkismen afviser nødvendigheden af arbejderklassens organisering og det revolutionære parti for at kunne skabe revolutionær forandring og et nyt samfund.

Dialektik

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Dialektisk og historisk materialisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Finansiel og industriel kapital

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Flydende/Konstant kapital

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Højrepopulisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Idealisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Imperialisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Løn under kapitalismen

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Maoisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Marxisme-Leninisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Materialisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Metafysik

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Monopoldannelse

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Opportunisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Produktivkræfter

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Reformisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Revisionisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Socialdemokratisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Spekulation

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Trotskisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Udbytning

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

APK – 20 år som handlingens parti

Arbejderpartiet Kommunisterne, APK

APK blev stiftet for 20 år siden, den 23. april. Det blev i disse tider med forsamlingsforbud markeret med udgivelsen af bogen ”Revolutionens opgaver 2000-2020”. Det er 20 års klassekamps- og partihistorie vævet sammen, da APK altid har været et handlingens parti.

Vi har set og oplevet dramatiske ændringer i de første årtier af dette århundrede, både internationalt, på den globale scene og herhjemme. I denne bog ses de i lyset af kampen for fremtiden, gennem revolutionens briller og ud fra arbejderklassens perspektiv, og man kan følge de udviklingstræk og linjer, som klassekampen har udviklet sig omkring. Det er spændende læsning både for den, som har været med, og for den, der møder det for første gang. Der gives et helt unikt tidsbillede og analyser, man ikke finder andre steder.

Gennem uddrag fra 20 års kongresberetninger belyses og fortælles klassekampens begivenheder og udviklinger. Ligesom historien om, hvordan APK som den revolutionære handlings parti påtog sig revolutionens små og store opgaver, klart trækkes op.

Bogen indeholder desuden APK’s politiske handlingsprogram ”Fælles kamp mod kapitalens offensiv og krigspolitik” vedtaget på APK’s 6. kongres, maj 2015. Konkrete dagskrav har naturligvis ændret sig siden da, og mange nye er kommet til, da den kapitalistiske offensiv bare er blevet værre siden. De grundlæggende problemstillinger har dog ikke ændret sig, eller alle de felter i klassekampen vi dagligt må slås på.

I forordet til bogen hedder det bl.a.:

”Som det afspejles i det følgende, var der mange opgaver for vores nye parti. Opbygning af partiet og støtten til ungdomsforbundet, med tilhørende centrale organer og andre medietyper og medier, politisk ledelse af, anvisning til, dokumentation af, samt praktisk organisering og deltagelse i klassekampen og arbejdernes organiseringer. APK var fra sin start den revolutionære handlings parti.

En del af det var også udvikling af konkrete analyser for forståelse og håndtering af vores egen klasses samt borgerskabets ageren over for hinanden. Den uforsonlige kamp mellem klasserne om, hvad vej samfundsudviklingen skal gå. Uadskilleligt fra de opgaver har været, og er stadig, afsløring af revisionismens og reformismens falske teori og praksis. Vi har stræbt efter at være arbejderklassens værn mod disses løgne.

APK trådte ved sin stiftelse ind som en del af Den Internationale Konference af Marxistisk-leninistiske Partier og Organisationer, CIPOML.

Når vi med denne udgivelse stiller os frem for arbejderklassens vurdering af vores arbejde, er det også en markering af 20 års kamp og et signal til klassen om at gå med partiet og styrke arbejdet. Det er svært at vælge særlige nedslag i 20 års kamp ud. Det er måske noget, vi burde gøre løbende for at huske og sikre erfaringer forsat kan blive en del af den kollektive viden og hukommelse.

Her bringes et enkelt citat fra beretningen, APK’s 2. kongres, april 2003

“Partiets analyse af klassekampen og dens udvikling og udarbejdelsen af en taktisk plan i dens skiftende situationer, på basis af programmet, er styrende for partiets indsats – og styrende for opbygningen og udviklingen af partiet selv.

APK var derfor i stand til at udskille det egentlige indhold i begivenhederne omkring den 11. september 2001, der betød indledningen til imperialismens globalisering med militærmagt, til den amerikanske imperialismes fremstød for at etablere sig som det 21. århundredes verdensbehersker, som de riges krig mod verdens fattige, og som et påskud for at intensivere undertrykkelsen af den politiske protest og arbejderklassens og de revolutionære kræfters globale kamp.

På mange måder har vi set en tilsvarende situation, som udviklede sig i 1930’erne med fascismens gennembrud og udløsning af den 2. verdenskrig. Vi har set en situation, hvor Den kolde krig – af nogle kaldt ‘Den 3. verdenskrig’ – er gledet over i en ny langvarig krigstilstand, kaldet ‘krigen mod terror’, og også betegnet som Den 4. verdenskrig: USA-imperialismens og de multinationale koncerners fremstød med alle midler for at beherske og kontrollere verdens folk og nationer.

APK prioriterede udviklingen af massemodstanden mod imperialismens krige, den imperialistiske globalisering og dens negative konsekvenser i form af angrebene på de arbejdende levevilkår og indskrænkningen af de demokratiske rettigheder som den helt centrale opgave og satsede kraftigt på udviklingen af en ny fredsbevægelse til afløsning af den gamle, revisionistisk ledede og affældige fredsbevægelse, som var brudt sammen med Sovjetunionens opløsning. Perspektivet var udviklingen af en egentlig massebevægelse mod USA’s krige, den imperialistiske globalisering og den lydige danske medvirken under både Nyrup- og Fogh-regeringen.

På dette grundlag vandt APK en vigtig rolle i udviklingen af modstanden mod Bushs ‘terrorkrig’, i modstanden mod krigen i Afghanistan og dansk krigsdeltagelse, i kampen mod den israelsk-amerikanske aggression, besættelse og undertrykkelse af det palæstinensiske folk og i kampen mod udløsningen og gennemførelsen af den illegitime og folkeretsstridige krig og besættelse af Irak. Ved at arbejde for en platform og organisatoriske former, som kunne rumme og samle hele modstanden mod krigen, uanset forskelle i ideologi og politik i øvrigt, har APK givet et væsentligt bidrag til, at den største folkelige bevægelse, siden EU-modstanden udviklede sig i begyndelsen af 1970’erne, og siden modstanden mod Vietnam-krigen, er blevet skabt.”

Bogens forord afsluttes med disse ord:

”Lige så stærk vores solidaritet med de krigsramte folk over hele kloden har været – som har udtrykt sig i massive og kendte indsatser fra vores parti – lige så stærk har vores internationalisme udtrykt sig i vores kammeratlige relation til andre nationaliteters arbejderklasser og deres partier – og i vores fælles globale bestræbelse på at gøre verden socialistisk, sådan at senere generationer kan træde ind i kommunismens klasseløse samfund som frie mennesker og fri menneskehed.

For de følgende tekster har vi opfordringen:

Læs dem, del dem, brug dem!

23. april 2020

Prisen er 100 kr., hvis man har mulighed for at købe den i Oktober-boghandlerne. Ellers er prisen 100 kr. + porto
Betales til Foreningen Oktober Forlag.

Konto: 1551 – 166 34 271 eller Giro 1-663-4271
eller MobilePay: 89496.

For bestilling, skriv til: info@oktobernet.dk

Klassekamp – Revolution – Socialisme. Magasinet ENHED og KAMP har det hele!

Tankestof til tidens brændende spørgsmål – Handling i en verden moden til forandring

Del og brug gerne

Back To Top