Skip to content

ORDBOG

Akkumulation

Når man samler og ophober noget, så man hele tiden får mere.

Begrebet bruges i politisk økonomi. I den borgerlige udgave er det historien om, hvordan man gennem hårdt arbejde, evnen til at tage de rigtige beslutninger og turde tage en risiko kan blive rig, tjene stadig flere penge og hele tiden forøge sin kapital, omsætning og ejendom.

I marxistisk politisk økonomi siges det derimod klart:  Det er udbytningen af arbejdskraften og udplyndringen af naturens ressourcer, der skaber merværdi og profit. Værdier der kan investeres i igen at øge rigdom og kapital. At det ikke kommer dem der skaber værdierne, arbejderklassen, til gode skyldes den private ejendomsret.

«Når merværdien ikke anvendes af ejeren til hans personlige forbrug, men bruges som kapital, dannes der ny kapital, som føjes til den gamle som akkumuleres. Anvendelsen af merværdi som kapital kaldes kapitalens akkumulation.» (Marx).

Anarkisme

Politisk retning, der drømmer om et nyt samfund med alle individers frihed, uden at gøre op dem det bestående klassesamfund og den private ejendomsret.  Findes i dag først og fremmest i de autonome miljøer, hvor opbygning af  kollektiver og en anti-autoritær livsstil sammen med ”direkte aktion” mod magtsymboler skal overbevise andre til at gøre det samme.

Anarkismen afviser nødvendigheden af arbejderklassens organisering og det revolutionære parti for at kunne skabe revolutionær forandring og et nyt samfund.

Dialektik

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Dialektisk og historisk materialisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Finansiel og industriel kapital

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Flydende/Konstant kapital

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Højrepopulisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Idealisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Imperialisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Løn under kapitalismen

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Maoisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Marxisme-Leninisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Materialisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Metafysik

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Monopoldannelse

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Opportunisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Produktivkræfter

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Reformisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Revisionisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Socialdemokratisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Spekulation

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Trotskisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Udbytning

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

En stærk social bevægelse mod pensionsreformen

Af Frankrigs Kommunistiske Arbejderparti, PCOF

Siden januar i år har en kraftig arbejder- og folkelig bevægelse med strejker og demonstrationer rystet vores land. Den 11. mobiliseringsdag fandt sted tirsdag den 28. marts, og de forskellige fagforeninger har fastsat en ny mobiliseringsdag til den 6. april.

Hvordan kan vi forklare den dybe og udbredte afvisning af denne reform?

 En bevægelse, der er kommet langt

Siden afslutningen af Covid-epidemien, og mere præcis siden efteråret 2021 og genoptagelsen af den økonomiske aktivitet, har der udviklet sig strejkebevægelser for højere løn i hele landet : i store koncerner som Stellantis (bilindustrien, ex-Psa), ExonMobil, TotalEnergie, RATP (parisisk transport), Sanofi, i den store distribution, men også i mindre virksomheder og især blandt underleverandører. Den inflation, der har udviklet sig siden Ruslands aggression mod Ukraine og den efterfølgende krig, har kun givet næring til disse strejkebevægelser. Den lange valgsekvens (præsident- og parlamentsvalg), som varede fra januar til juni 2022, havde ingen indflydelse på disse strejker, som ikke ophørte. Disse strejker forløb imidlertid parallelt med hinanden og opmuntrede hinanden, men uden at føre til en generel strejkebevægelse. Strejkedage og demonstrationer, som fagforeningerne har indkaldt til, har dog allerede fået mange mennesker på gaden for at kræve lønforhøjelser, hvilket især var tilfældet den 29. september 2022.

Samtidig indførte regeringen en ny reform af arbejdsløshedsforsikringssystemet, som forværrede kompensationsvilkårene betydeligt. Formålet var at reducere den andel af den sociale formue, der blev tildelt de arbejdsløse, og samtidig tvinge de arbejdsløse til at acceptere et hvilket som helst job under trussel om inddragelse af deres ydelser og dermed sikre arbejdskraft til sektorer med “mangel” på arbejdskraft. Samtidig blev der bebudet en reform af erhvervsgymnasierne, som gør unge fra arbejderklassen til “chefføde”, som det bliver kaldt i folkemunde. Der blev også bekendtgjort en reform af boligreglerne med henblik på at styrke udlejernes rettigheder, som især er rettet mod fattige familier i stor usikkerhed.

Kort sagt, en række angreb på den arbejdende befolkning i en situation med inflation, der i stigende grad reducerer reallønnen og dermed deres købekraft, mens CAC 40-virksomhedernes overskud stiger voldsomt (+52 % i 2021).

 Januar 2023: Offentliggørelse af regeringens modreform af pensionerne

Den 10. januar fremlagde regeringen sin reform, som den havde bebudet under sin præsidentvalgkampagne for 2022. Det er den 8. reform siden 1993!

Formålet med denne reform er at hæve den lovbestemte pensionsalder til 64 år (i stedet for 62 år i dag). Denne meddelelse følges op af en meddelelse fra fagforeningerne, som opfordrer til en strejke- og demonstrationsdag den 19. januar.

 Fagforeningsenhed uden fortilfælde

Alle fagforeninger for lønmodtagere, faglærte og ledere (CFDT, CGT, FO, CFE-CGC, CFTC, Unsa, Solidaires, FSU) og ungdomsorganisationer (Fage, Unef, Voix Lycéenne, FIDL og MNL) står sammen om parolen om at nægte at acceptere 64 års-pensionsalderen og kræver, at reformen trækkes tilbage. Hvordan kan vi forklare, at en fagforening som CFDT, der altid eller næsten altid har accepteret at forhandle og finde kompromiser med regeringen, ikke er villig til at acceptere reformen? Som den præsenterer sig selv på sin hjemmeside: CFDT er en fagforening, der foretrækker at finde løsninger gennem dialog og forhandling. (1)

Når de alle står sammen i deres modstand mod reformen under parolen “Nej til 64” og kravet om at trække reformen tilbage, er det, som de officielle statistikker viser, fordi 90 % af den erhvervsaktive befolkning er imod udskydelsen af pensionsalderen til 64 år og forlængelsen af bidragsperioden.

Hvis den meget brede fagforeningsenhed, der er opstået, afspejler en massiv afvisning af reformen, har enheden blandt de centrale fagforeninger til gengæld haft en afsmittende virkning.

 Hvordan kan man forklare en så dyb og massiv afvisning?

Vi nævnte ovenfor en ophobning af angreb på arbejderne, som de forskellige regeringer har gennemført i flere år og især i den sidste periode med Macron, der er blevet udskældt som de riges og arbejdsgivernes præsident. Når denne reform er blevet opfattet som en reform for meget, skyldes det først og fremmest, at leve- og arbejdsvilkårene for den arbejdende befolkning er blevet væsentligt forringet i de seneste år. Hvordan kan man ellers forklare råbet: “Arbejd to år mere, så dør vi!”   Eller sloganet på de plakater, som mange demonstranter holdt op: “Arbejde under jorden, i kælderen (eller i graven), nej til to år mere Nej til to år mere!”

Den kapitalistiske udbytning er blevet forstærket med alle mulige midler, især ved at intensivere arbejdet. Den fysiske og psykiske nedslidning betyder, at det på et tidspunkt er nok. Produktivitetsgraden i Frankrig (selv om den er faldet siden Covid som følge af forskellige faktorer) er blandt de højeste i OECD-landene. Der er mange arbejdsulykker, herunder ulykker med dødelig udgang, og den forventede levetid for raske personer er faldet. Forskellen mellem den forventede levetid for en leder og en arbejder er steget fra 7 til 10 år. Covid-epidemien kan også have spillet en rolle i forbindelse med at øge følelsen af, at livet pludselig kan forsvinde.

Forringelsen af de offentlige tjenester (sundhed, uddannelse, transport osv.), hvor de ansatte har færre og færre midler til at udføre deres opgaver, bliver miskrediteret og dårligt behandlet, får dem til at miste meningen med deres arbejde, da den service, de yder til brugerne, er i konstant forringelse. Hvordan kan vi så acceptere at arbejde to år mere!

Hertil kommer, at Macron i 2017 fjernede fire ud af de ti kriterier, der anvendes til at beregne hårdhed, som f.eks. at bære tunge byrder, at have besværlige arbejdsstillinger, at være udsat for mekaniske vibrationer og at være udsat for kemiske og farlige stoffer (støv og dampe).

Det var på baggrund af denne analyse, på baggrund af det, som bevægelsen udtrykte, og med ønsket om at øge protesterne mod det kapitalistiske system, at vores parti fremstillede og uddelte tusindvis af eksemplarer af et klistermærke med sloganet: “Kapitalisme knuser liv, Nej til to år mere”

 Falske, fordrejede og vildledende argumenter

De forskellige ministre, der fulgte hinanden i tv og radio, brugte forskellige argumenter og frem for alt forskellige løgne i deres præsentation af deres modreformprojekt.

Arbejdsministeren bekræftede således, at hundredtusindvis af pensionister med denne reform vil få 1200 euro brutto i pension. Da vi undersøgte, hvilke betingelser der skulle være opfyldt for at kunne gøre krav på dette beløb, viste det sig, at det ikke drejer sig om 1.800.000 personer, som det blev annonceret i begyndelsen, og heller ikke om 200.000 personer, som blev annonceret efterfølgende, men kun om 20.000 personer! Dette var nok til at skabe mistanke og miskredit om alle de andre såkaldte fordele ved denne reform.

Talrige økonomer, sociologer og specialister inden for arbejdslivet har påvist uretfærdigheden i denne reform, som først og fremmest vil ramme de fattigste erhvervsgrupper (25 % af de fattigste dør inden pensionering) og især kvinderne. Når de går på pension, er de slidt op og får latterlige små pensioner (2) (3).

Hvis nogle ønskede at påvise, at der var andre løsninger til at sikre den omfordelte pensionsordning, og især at øge arbejdsgiverbidragene, svarede regeringen straks, at “vi kan ikke øge omkostningerne på arbejdskraft!”

Men for langt de fleste arbejdere var der ikke tale om at forsøge at vise regeringen, at der var andre alternativer til denne reform. Modstanderne positionerede sig straks på kravet om et nej til 64 år og tilbagetrækning af reformen.

 Blokering af økonomien

Over for regeringens afvisning af at lytte til landets vrede lancerede den tværfaglige gruppe et slogan om at “blokere økonomien”.

Siden da er strejkerne blevet mangedoblet, ikke kun på de nationale mobiliseringsdage, men i flere dage og i nogle sektorer i flere uger. Energisektoren, herunder den nukleare sektor, men især raffinaderier og brændstoflagre blev blokeret af strejkevagter. RTE (den franske operatør af elektricitetstransmissionssystemet), som distribuerer elektricitet til virksomheder, administrationer og husholdninger, øgede antallet af strømafbrydelser til visse virksomheder eller administrationer og genetablerede derimod strømmen til de brugere, der var berøvet den. SNCF’s jernbanearbejdere strejkede også i flere dage. Havnearbejderne blokerede havnene. Skraldemænd i Paris og andre provinsbyer samt ansatte på affaldsforbrændingsanlæg strejkede også i flere uger. Det er sektorer, der er særligt ramt af afskaffelsen af de særlige ordninger, som de nyder godt af, og som afskaffes med denne reform. Selv om landet ikke blev blokeret, blev aktiviteten på visse tidspunkter kraftigt forstyrret, og regeringen begyndte at anvende tvangsudskrivninger (4). Det kan ikke benægtes, at inflationsniveauet var en bremse for den generelle udbredelse af strejken, selv om den økonomiske solidaritet med de strejkende var meget vigtig.

Regeringens brug af magt: Brugen af 49.3

Mens reformen blev drøftet i parlamentet, benyttede regeringen, der ønskede at handle hurtigt, alle de midler, den havde til rådighed i henhold til forfatningen, for at fremskynde beslutningen. Men da der ikke var nogen sikkerhed for, at loven ville få flertal i nationalforsamlingen den 15. marts, forpligtede premierminister E. Borne regeringen til at anvende forfatningens artikel 49, stk. 3 for at fremskynde beslutningen. Borne påtog sig regeringens ansvar ved at bruge forfatningens artikel 49, stk. 3 (5), som giver den mulighed for at vedtage en lov uden afstemning. Denne anvendelse blev efterfulgt af indgivelsen af et mistillidsvotum, der blev fremsat af en af AN’s deputerede grupper. Hele oppositionen på venstrefløjen og den yderste højrefløj samt en tredjedel af højrefløjens deputerede (LR) stemte for mistillidsvotummet; der manglede kun ni stemmer for at vælte regeringen, hvilket viser, at den er isoleret.

Brugen af denne artikel til at få loven vedtaget mod et stort flertal af de arbejdende folks mening har vakt enorm vrede og styrket modstandernes beslutsomhed mod reformen. På afstemningsaftenen blev der spontant afholdt talrige demonstrationer i hele landet. Og de unge, som indtil da kun var til stede i begrænset omfang, sluttede sig massivt til bevægelsen.

Bevægelsens karakteristika

Denne bevægelse mod reformen af pensionssystemet har således fremkaldt massiv modstand i Frankrig, først og fremmest i arbejderklassen.

Meget store dele af arbejderne strejkede, nogle på en måde løbende (der stemmes om strejken hver dag på strejkevagterne), eller på en mere punktlig måde på de dage, som fagforeningerne havde indkaldt til. De lokale fagforeninger (5) spillede en vigtig rolle ved at hjælpe med at opretholde strejkevagterne og organisere solidariteten. Der var blokader af rundkørsler med pallebrande og landbrugs- og andre maskiner i industri- og handelsområder. For at gøre det muligt for dem, der ikke kan strejke af økonomiske eller andre årsager, blev der organiseret nogle demonstrationer om lørdagen. Hele familier gik på gaden på disse dage.

Et af de særlige kendetegn ved denne bevægelse er, at den var meget stærk ikke kun i de store byer, men også i mellemstore byer og endda i små byer, hvor undertiden mere end en fjerdedel af indbyggerne deltog i demonstrationerne.

Hvis arbejderklassen er rygraden i denne bevægelse, har de andre dele af de folkelige masser og visse dele af lederne og ingeniørerne fundet sig selv i denne modstand mod reformen. Pensionisterne, der er klar over værdien af deres erhvervede ret til at gå på pension som 60- årig, blev allerede angrebet i 2010 under Sarkozy og derefter i 2014 af den socialdemokratiske minister i Hollande-regeringen. Lærerne, der blev særligt dårligt behandlet i de første fem år under Macron og hans reaktionære undervisningsminister J-M Blanquer. Sundhedsarbejdere, der er udmattet af situationen på de offentlige hospitaler, der er i opløsning. Kultursektoren, der altid har været meget aktiv over for sociale tilbageslag. Kvinderne, som er særligt berørt af denne reform, er meget til stede i demonstrationerne. De unge, hvoraf en militant og organiseret gruppe deltog i demonstrationerne fra begyndelsen, er kommet meget mere massivt ind i bevægelsen efter regeringens brug af 49.3. De besatte eller blokerede universiteter og gymnasier og gav energi og dynamik til demonstrationerne. Politiets undertrykkelse, der fulgte efter reformens tvungne vedtagelse i parlamentet, var et andet element, der fik de unge til at slutte sig til bevægelsen.

En arbejderbevægelse og en folkelig social bevægelse for at protestere mod en reform, men også og i stigende grad mod et system, som det fremgår af slogans på de skilte, som demonstranterne har båret frem.

 Partiets arbejde

I begyndelsen af denne bevægelse sendte vores partis centralkomite retningslinjer til alle partiets grundorganisationer:

– Arbejd for at udvide den faglige mobilisering med udgangspunkt i de steder, hvor vi har en arbejdsbase i virksomheder, kvarterer og uddannelsessteder.

– Styrk forbindelserne med vores fagforeningsforbindelser, kvinder og unge, og integrér dem i vores politiske og faglige arbejde for at styrke bevægelsen.

– Fokus på det samlende slogan: Nej til pensionering ved 64 år, samtidig med at man populariserer slogans, der kan vinde støtte fra de bredeste masser, fordi slogans er et middel til politisk orientering af bevægelsen.

– Ved massedemonstrationer skal man tænke på synligheden af partiets indgriben; gør partiets navn og slogans, dets avis osv. kendt i bred forstand.

Partiet producerede en folder til hver af de store demonstrationsdage, og der blev uddelt flere tusinde eksemplarer hver gang.

På partiets hjemmeside blev der regelmæssigt rapporteret om bevægelsens tilstand, og der blev opsummeret en oversigt over bevægelsens resultater efter hver af de store dage og offentliggjort korrespondance fra partiets organisationer.

Vi har allerede ovenfor nævnt det klistermærke, der blev udviklet i marts for at gøre vores slogan (Kapitalismen knuser liv …) mere populært og udnytte bevægelsens politiske fremgang. Der blev uddelt tusindvis af eksemplarer.

Aviserne fra januar, februar og marts blev også distribueret bredt.

Vores partikomiteer og -celler har taget disse retningslinjer og det tilvejebragte materiale til sig for at udvikle arbejdet i deres områder og tage initiativer med det konstante ønske om at styrke partiets forbindelser med de frenskedne dele i arbejderklassen og de folkelige masser for at vinde dem for partiet og dets masseorganisationer. Der begyndte at blive organiseret små møder rundtomkring i partiet med de kontakter, som vi var i stand til at samle under denne bevægelse.

De marxistisk-leninistiske partier og organisationer i Europa, som støttede bevægelsen og vores parti, fik også stor udbredelse gennem den fælles CIPOML-løbeseddel. Det viste både, at der blev gennemført solidaritetsaktioner i forskellige lande, og det gjorde CIPOML kendt.

Selv om det stadig er for tidligt at foretage en vurdering – bevægelsen er stadig i gang – er det sikkert, at partiet som helhed har fået mere erfaring og styrket sine forbindelser med de mest bevidste dele af arbejderklassen og de folkelige masser.

Takket være dets tilstedeværelse i bevægelsen og den massive udbredelse af dets propagandamateriale var partiet også i stand til at gøre sig selv kendt blandt arbejderne på en meget bredere måde.

Centralkomitéen for Frankrigs Kommunistiske Arbejderparti, PCOF

April 2023

 

  • I 2021: CFDT er med 26,77 % den førende fagforening i den private sektor, foran CGT med 22,96 %.
  • Arbejdsløshed, sygdom, invaliditet. Kun 19 % af de arbejdende kvinder fortsætter til 67 år for at modtage fuld pension uden rabat.
  • Ifølge INSEE i 2011 er den gennemsnitlige pension, som alle kvinder på 65 år eller derover, uanset om de er pensioneret eller ej, modtager, i alle EU-lande 47 % lavere end den pension, som deres mandlige modstykker modtager.
  • Tvangsudskrivning: I fransk ret er det muligt at tvangsudskrive strejkende arbejdere, når de uroligheder, der opstår som følge af strejken, udgør en trussel mod den offentlige orden, og udskrivningen er en nødvendig løsning for at forebygge denne risiko.

(5) For at få en tekst vedtaget uden afstemning i nationalforsamlingen kan premierministeren inddrage regeringens ansvar ved at aktivere forfatningens artikel 49.3. Lovforslaget anses derefter for vedtaget, hvis der ikke stemmes om et mistillidsvotum mod regeringen i nationalforsamlingen. Hvis der omvendt vedtages et mistillidsvotum, væltes regeringen, og teksten forkastes.

(6) Lokalforeninger er fagforeninger på græsrodsniveau, der samler fagforeninger eller fagforeningsafdelinger i et bestemt geografisk område.

 

Oversat fra Unity & Struggle nr. 46, 2022

Udgivet af CIPOML, Den internationale konference af marxistisk-leninistiske partier og organisationer

 

Klassekamp – Revolution – Socialisme. Magasinet ENHED og KAMP har det hele!

Tankestof til tidens brændende spørgsmål – Handling i en verden moden til forandring

Del og brug gerne

Back To Top