Skip to content

ORDBOG

Akkumulation

Når man samler og ophober noget, så man hele tiden får mere.

Begrebet bruges i politisk økonomi. I den borgerlige udgave er det historien om, hvordan man gennem hårdt arbejde, evnen til at tage de rigtige beslutninger og turde tage en risiko kan blive rig, tjene stadig flere penge og hele tiden forøge sin kapital, omsætning og ejendom.

I marxistisk politisk økonomi siges det derimod klart:  Det er udbytningen af arbejdskraften og udplyndringen af naturens ressourcer, der skaber merværdi og profit. Værdier der kan investeres i igen at øge rigdom og kapital. At det ikke kommer dem der skaber værdierne, arbejderklassen, til gode skyldes den private ejendomsret.

«Når merværdien ikke anvendes af ejeren til hans personlige forbrug, men bruges som kapital, dannes der ny kapital, som føjes til den gamle som akkumuleres. Anvendelsen af merværdi som kapital kaldes kapitalens akkumulation.» (Marx).

Anarkisme

Politisk retning, der drømmer om et nyt samfund med alle individers frihed, uden at gøre op dem det bestående klassesamfund og den private ejendomsret.  Findes i dag først og fremmest i de autonome miljøer, hvor opbygning af  kollektiver og en anti-autoritær livsstil sammen med ”direkte aktion” mod magtsymboler skal overbevise andre til at gøre det samme.

Anarkismen afviser nødvendigheden af arbejderklassens organisering og det revolutionære parti for at kunne skabe revolutionær forandring og et nyt samfund.

Dialektik

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Dialektisk og historisk materialisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Finansiel og industriel kapital

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Flydende/Konstant kapital

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Højrepopulisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Idealisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Imperialisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Løn under kapitalismen

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Maoisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Marxisme-Leninisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Materialisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Metafysik

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Monopoldannelse

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Opportunisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Produktivkræfter

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Reformisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Revisionisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Socialdemokratisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Spekulation

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Trotskisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Udbytning

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Kampen mod den tyske imperialisme i dag

Af Arbeit Zukunft

I takt med at de interimperialistiske modsætninger er blevet skærpet, har Tyskland i de senere år øget sit engagement i konflikter rundtom i verden. Krigen i Ukraine er særlig vigtig i denne henseende, hvor Tyskland yder den største militære støtte efter USA. Tyskland forsøger også at udvide sin indflydelse økonomisk og politisk. I forbindelse med denne udvikling bliver det stadig vigtigere for progressive, antiimperialistiske kræfter at indtage en klar holdning mod den tyske imperialisme – men det kræver klarhed i analysen af det imperialistiske verdenssystem og frem for alt at drage de rigtige politiske konsekvenser. I det følgende vil den tyske imperialismes situation og dens rolle i de aktuelle konflikter blive skitseret, såvel som status for kampen mod imperialistisk krig i Tyskland og vores position i den.

Den tyske imperialismes udvikling

Først et par bemærkninger om den tyske imperialismes historie. Udviklingen af den tyske imperialisme efter Anden Verdenskrig og især i de seneste årtier er baseret på en række søjler, som er særligt vigtige for den tyske økonomi. “Eksportverdensmesteren” Tyskland profiterer især af billig arbejdskraft, hvis udnyttelse blev gjort endnu lettere ved årtusindeskiftet med arbejdsmarkedsreformen “Agenda 2010”. Denne reform skabte den største lavtlønssektor i Europa i Tyskland, hvor både indenlandske og især udenlandske arbejdere udbyttes, især fra andre EU-lande. EU er en anden vigtig søjle i den tyske imperialisme, hvis monopoler ikke kun nyder godt af billig arbejdskraft, men også af undertrykkelse og udplyndring af økonomisk svagere lande og det europæiske indre marked, hvorigennem mere end halvdelen af den tyske eksport sælges. En anden vigtig søjle i den tyske økonomi og især industri var billig energi, især gas, som i vid udstrækning blev importeret fra Rusland. Under alle disse forhold var økonomien i stand til at vokse relativt fredeligt og stabilt i mange årtier.

I lyset af denne historie må vi vurdere den fase, som den tyske imperialisme befinder sig i i dag. Verdenssituationen har stillet den tyske imperialisme over for forskellige udfordringer i de seneste år. Krisen har ramt den tyske økonomi særligt hårdt, og den tyske vækst er i første omgang faldet mest blandt de avancerede imperialistiske lande. Recessionen fortsætter den dag i dag, og forskningsinstitutterne forudså i marts en vækst på blot 0,1 % for 2024. Krigen i Ukraine og sanktionerne mod Rusland, som også har afbrudt gasleverancerne, som den tyske industri har haft stor gavn af, har også bidraget til at svække økonomien. Og de intensiverede interimperialistiske modsætninger, hvor to blokke er ved at udvikle sig, udfordrer også Tyskland til at definere sin rolle tydeligere.

Alle disse udviklinger har gjort Tyskland svagere i forhold til sine konkurrenter. Det har brug for “partnere” som USA, da det ikke er stærkt nok på egen hånd. Derfor kæmper det mod og nogle gange i samarbejde med konkurrenter som Frankrig om en ledende rolle i Europa. Det er netop denne kamp for egen styrke, der gør Tyskland farligt. Den stigende konfrontation mellem USA og Kina truer også den tyske imperialismes vej til større styrke. Kina er en vigtig handelspartner for den tyske kapital. En eskalerende konflikt vil svække den tyske kapital yderligere. Den forsøger derfor at gå sine egne veje i overensstemmelse med sine økonomiske interesser. Dette viser den tyske imperialismes modstridende situation, hvor den konstant forsøger at udvide sin egen styrke politisk, økonomisk og militært, samtidig med at den er afhængig af “partnere” og konkurrerer voldsomt med dem.

Hvis man kun lægger vægt på den ene af de to sider – afhængighed eller uafhængighed – fører det til de forkerte konklusioner. For eksempel understreger dele af fredsbevægelsen og de socialdemokratiske kræfter gentagne gange afhængigheden af USA, hvilket er blevet stadig tydeligere med krigen i Ukraine og annulleringen af Nord Stream 2. Men at overbetone disse faktorer ville skabe et falsk billede, for fra dag til dag forsøger den tyske imperialisme at bruge situationen uafhængigt for at få det bedste ud af den – og den skal skynde sig for ikke at blive tabt i den internationale udvikling.

Regeringens rolle

Den føderale regering, der siden 2021 har bestået af socialdemokrater, grønne og liberale, har været til stor hjælp for de tyske monopoler i de senere år. For eksempel indkaldte regeringen i 2022 til “Tre-partsforhandlinger”, et forum, hvor regeringen, fagforeningsledere og arbejdsgivere mødes for at finde løsninger på økonomiske udfordringer. Denne konstellation er blevet indkaldt gentagne gange i årtier og er et nøgleinstrument for klassesamarbejde i Tyskland. I den seneste udgave førte det til en aftale, der reducerede byrden af arbejdskampe for virksomhederne ved at forhandle engangsbeløb i stedet for langsigtede lønstigninger i mange overenskomstforhandlinger. Disse engangsbetalinger blev delvist betalt af staten. Ud over denne betydelige støtte har de statslige tilskud til virksomheder nået nye højder i de senere år. Milliarder er blevet frigivet til virksomheder for at kompensere for tabt fortjeneste på grund af pandemien og krisen.

Subsidierne er dog ikke kun beregnet til at redde virksomheder fra konkurs, men også til at hjælpe med at gøre den tyske økonomi “klar til fremtiden”. For eksempel investerer Tyskland milliarder i at øge chipproduktionen. Intel alene får 10 milliarder euro i støtte til at etablere et produktionssted i Tyskland, TMSC får 5 milliarder euro til samme formål. I en tale beskrev forbundskansler Olaf Scholz chips som “det 21. århundredes olie”. Der er også afsat 7 milliarder euro til stålindustrien, så den kan skifte til “grønt” stål og forblive internationalt konkurrencedygtig. Nogle af disse tilskud betales ikke af det almindelige budget, fordi den såkaldte “gældsbremse” (EU’s budgetlov. red) gælder her, en lov, der har til formål at forhindre staten i at sætte sig yderligere i gæld, og som gentagne gange bruges til at retfærdiggøre nedskæringer på sociale områder. For at undgå denne regulering gives tilskuddene som “særlige aktiver” – men før eller siden skal de også betales tilbage.

Bagsiden af tilskuddene er store nedskæringer i den sociale sektor, hvor kun omfanget af nedskæringerne er genstand for forhandling mellem parterne. For at øge accepten af disse nedskæringer bliver de gang på gang begrundet med krigen og de udfordringer, nationen står over for. Et godt eksempel på denne logik var politikernes slogan om at “fryse for fred”, da energipriserne skød i vejret efter udbruddet af krigen i Ukraine. Men de høje priser (de højeste i Europa) gik lige i lommerne på energiselskaber som RWE og E.On, der fik de største overskud i deres historie. I 2023 havde energiselskabet RWE også et justeret overskud på 4,5 milliarder euro, 39 % mere end året før, E.On oplevede en vækst på 12 % med 3,2 milliarder euro, og selv Uniper, et selskab, der blev reddet fra konkurs af staten med 20 milliarder euro i 2022, havde et overskud på 4,4 milliarder euro.

Den herskende klasse udstikker kursen for fremtiden og lader ingen midler stå ubrugte hen for at bevare og forbedre de tyske monopolers position og konkurrenceevne på det globale marked. Til dette formål udvider den også sin indflydelse ud over sine egne grænser, hvor Tysklands dominerende position i EU gør det muligt for den at bruge EU til at fremme sine ambitioner. Ikke alene er subsidierne delvist tilvejebragt af EU-projekter, for eksempel inden for chipproduktion med milliard-euro-projektet “Chips for Europe”. Det bruges også uden for EU’s grænser til at udvide den tyske indflydelse i verden. Et eksempel på dette er Global Gateway-projektet, som sammen med “New Silk Road” og “Build Back Better World” skal ses som et af de nuværende store imperialistiske strategiske projekter. Af de 300 milliarder euro, der i øjeblikket er planlagt til Global Gateway, er 150 milliarder euro øremærket til infrastrukturprojekter i Afrika. Inden for denne ramme skal f.eks. den såkaldte Lobito-korridor fra Congo via Zambia til Angola sikre bedre adgang til råstoffer. Med Global Gateway-projektet sikrer Tyskland også sin adgang til brint fra Namibia – foranstaltninger, der skal sikre den tyske industris fremtid på bekostning af de afhængige lande. På G20-topmødet i 2023 blev der også planlagt en ny korridor fra Indien via Mellemøsten til Europa under navnet IMEC, også et modprojekt til “den nye silkevej”. EU er og bliver central for gennemførelsen af de tyske imperialistiske krav i verden.

Denne udvidelse af tysk indflydelse finder sit højeste udtryk i den militære udvikling. En dag efter krigsudbruddet i Ukraine trak kansleren et “særligt aktiv” på 100 milliarder op af lommen for at udvide de tyske væbnede styrker. Disse 100 milliarder euro vil øge forsvarsbudgettet frem til 2026 og dermed for første gang opfylde NATO’s 2 %-mål. Denne udvikling markerer den største oprustning siden Anden Verdenskrig. Krigen blev af kansleren beskrevet som et “vendepunkt”, der også ville udfordre Tysklands evne til at kæmpe. Tyske politikere, som f.eks. formanden for de regerende socialdemokrater Lars Klingbeil, formulerede det på følgende måde: “Efter næsten 80 års tilbageholdenhed har Tyskland nu en ny rolle i det internationale koordinatsystem. […] Tyskland må stræbe efter at blive en ledende magt.” Tyskland er også involveret i de seneste eskaleringer i Det Røde Hav ved at sende en fregat, hvilket er blevet beskrevet som flådens farligste mission i årtier. Op til ti procent af den tyske udenrigshandel passerer gennem Det Røde Hav. Alle disse udviklinger er tydelige tegn på, at selvom den tyske imperialisme er svækket og har brug for partnere, kæmper den resolut for at hævde sig i de intensiverede inter-imperialistiske modsætninger. Særligt vigtig for den tyske imperialisme i dag er krigen i Ukraine, som det er værd at se nærmere på.

Tysk involvering i krigen i Ukraine

Selv om der i begyndelsen af krigen i Ukraine udbrød en diskussion i tysk politik om, hvad Tysklands holdning skulle være, er det ikke sådan, at tysk indblanding i Ukraine først begyndte den 24. februar 2022. Tyskland har spillet en særlig rolle i den langvarige kamp mellem vestlige og russiske kræfter om indflydelse i Ukraine. Merkel-regeringen var allerede involveret under Maidan, så hele verden kunne se det, da den fungerende udenrigsminister Guido Westerwelle deltog i demonstrationerne på Maidan. Tyskland spillede en nøglerolle i udarbejdelsen af EU-associeringsaftalen, som også knyttede Ukraine militært til EU og NATO, og efter Ruslands angreb på Ukraine blev det hurtigt klart efter nogle forhandlinger i den herskende klasse, at Ukraine ville modtage betydelig militær og økonomisk støtte i denne konflikt.

Regeringen tog alle midler i brug for at bekæmpe den udbredte pacifistiske holdning i befolkningen. Opfordringer til forhandlinger og våbenhvile blev stemplet som støtte til Putin, og spørgsmålet om våbenleverancer blev taget op i medierne, indtil meningsmålinger på et tidspunkt viste, at mere end halvdelen af befolkningen gik ind for ideen. Et særligt absurd eksempel var kansler Scholz’ beskrivelse af fredsdemonstranter som “faldne engle fra helvede”. Med denne store propagandakampagne, hvis dominerende fortælling var “Ukraine kæmper også for vores frihed og demokrati!”, lykkedes det regeringen at samle store dele af befolkningen bag sin krigspolitik. Selv venstreliberale kredse gik på gaden i de første uger, og stadig tungere våben blev krævet i solidaritetsaktioner. Efter flere års krig kan vi nu se, hvor denne støtte har ført hen: Ukraine er i en dårligere forhandlingsposition end i begyndelsen af krigen, hvor vestmagterne opfordrede landet til at fortsætte kampene, selv om der var forhandlingsmuligheder. Samtidig forhandles der allerede om tyske investeringer i det krigshærgede Ukraine på “genopbygningskonferencer” i Berlin.

Reaktionen på krigen i Ukraine blandt mere eller mindre progressive kræfter var ambivalent: De venstreliberale, regeringsvenlige organisationer opførte sig i bedste fald ligegyldigt, og i værste fald blev de direkte inddraget i den tyske krigspolitik gennem “solidaritetsdemonstrationer”. Den tyske fredsbevægelse formulerede derimod hurtigt en holdning mod krigsdeltagelse, som i begyndelsen forblev relativt isoleret i befolkningen som helhed, blandt andet fordi den ikke formåede at give de rigtige grunde til at være imod krigen. Vi har bemærket lignende holdninger i forskellige lande, og derfor er det værd at gå lidt mere i detaljer og forklare vores konkrete politik over for dem. I vores resolution “Alle monopoler og imperialister er fjender af folkene” skrev vi i november 2023:

“[Vores konference] ser det som sin pligt at neutralisere de uvidenskabelige holdninger, der enten benægter Kinas og Ruslands imperialistiske karakter eller, mens de indrømmer, at de er imperialistiske, definerer dem som pro-humanitære, venligtsindede over for folkene, fredelige magter, og kun betragter USA og dets allierede og NATO som “fjender”. De, der sigter mod at etablere en “multipolær” verden og hævder, at USA og NATO er de eneste fjender af folkene, som om verden i dag er “unipolær”, og imperialisterne ikke kæmper for at opdele verden på ny, spreder drømmen om, at man kan kæmpe mod den amerikanske imperialisme ved at stole på den russiske og kinesiske imperialisme. Men man kan ikke kæmpe mod én imperialist ved at læne sig op ad en anden!”[i]

 Denne holdning finder man også i den tyske fredsbevægelse, som er domineret af borgerligt-pacifistiske og revisionistiske kræfter. Forherligelsen af Rusland og Kina går så vidt, at ambassadørerne fra Rusland og Kina også blev inviteret til Rosa Luxemburg-konferencen 2024, det største møde for venstreorienterede, opportunistiske, men også revolutionære partier og organisationer, som er organiseret af revisionisterne, og fandt en plads i programmet. Og således blev den russiske krig mod Ukraine ikke fordømt i fredsbevægelsen, dens klassekarakter blev ikke understreget, men snarere skjult, med store sektioner, der adopterede den russiske retfærdiggørelse af “sikkerhedsinteresser” og den “antifascistiske kamp” i Ukraine.

Siden krigens begyndelse har vi i og uden for fredsbevægelsen kæmpet for den proletariske position, som også er en forudsætning for, at fredsbevægelsen og arbejderbevægelsen kan finde sammen og blive styrket. Den nuværende verdenssituation og diskussionerne i landene gør det nødvendigt at genoptage de dybe konklusioner, som den kommunistiske verdensbevægelse har draget af kapitalismens overgang til dens imperialistiske fase, som fortsætter den dag i dag. I kampen mod de socialchauvinistiske ledere i Anden Internationale, som var gået over til imperialismens lejr, udarbejdede Lenin sin analyse af imperialismen, som med al tydelighed viste, at kapitalismen før eller siden nødvendigvis fører til imperialisme, at imperialismen er et resultat af kapitalismens love og ikke afskaffer dem, men viderefører dem i verdensskala og trækker verdens folk helt ind i dette imperialistiske verdenssystem. Denne grundlæggende udvikling måtte føre til, at klassekampen fra da af fandt sted i verdensmålestok, at modsætningen mellem lønarbejde og kapital i verdensmålestok gav anledning til modsætningen mellem de imperialistiske nationer og modsætningen mellem imperialistiske og undertrykte nationer. Det var Den Tredje Internationale, der fandt ud af, hvad dette måtte betyde for kommunisternes strategi og taktik i kampen for revolution, og tillod denne udvikling at komme til sin ret i sin betydning for teorien. Lenin formulerede marxisternes holdning i interimperialistiske krige i “Socialisme og krig” i 1915 som følger:

“Det er ikke socialisternes opgave at hjælpe den yngre og stærkere røver (Tyskland) med at plyndre de ældre og overmætte røvere.”[ii]

 Dette princip kan anvendes på aktuelle inter-imperialistiske konflikter som den, der finder sted i Ukraine. Det er stadig ikke vores opgave i dag at forsvare Ruslands sikkerhedsinteresser eller at tage stilling for den ene eller den anden side i forhandlinger og kompromiser, som imperialisterne har forhandlet sig frem til indbyrdes, og som de har brudt gang på gang. Men det ville være forkert at konkludere ud fra denne holdning, at det marxistiske standpunkt er ligeglad med disse konflikter. Lenin fortsætter med at skrive:

“Socialister må drage fordel af kampen mellem røverne for at vælte dem alle.”[iii]

Og:

“En revolutionær klasse kan ikke andet end ønske sig regeringens nederlag i en reaktionær krig, kan ikke undgå at se, at dens militære tilbageslag letter dens omstyrtelse. […] Tværtimod er det netop et udsagn af denne art, der ville være i overensstemmelse med enhver klassebevidst arbejders inderste tanker, og som ville være i tråd med vores aktiviteter for at omdanne den imperialistiske krig til borgerkrig.”[iv]

 Bolsjevikkernes politik med at besejre deres egen regering og forvandle den imperialistiske krig til en borgerkrig er et særligt klart udtryk for, hvor præcist marxister må forstå den indre forbindelse mellem imperialistisk krig og kampen for revolution. Det marxistisk-leninistiske standpunkt griber den indre forbindelse mellem klassemodsætningen og de inter-imperialistiske modsætninger i dens fulde omfang, ikke kun ved at understrege, at afslutningen på den imperialistiske krig kun bliver mulig med kapitalismens afslutning, men også ved nødvendigvis at forbinde kampen mod imperialistisk krig på alle sider med kampen for revolution. Det marxistiske standpunkt gør kommunisternes holdning til enhver krig afhængig af styrkelsen af klassekampen.

Selvfølgelig må vi erkende, at parolen om at omdanne den imperialistiske krig til en borgerkrig ikke er anvendelig på de nuværende forhold i Tyskland. Hvor arbejderklassens kamp er relativt svag, hvor identifikationen med ens egne imperialister er stærk selv i arbejderklassen, og klassebevidstheden er svag, er det også svært at bygge videre på den og udlede sin holdning til krigen af den. I Rusland og Ukraine er der heller ikke nogen stor arbejderbevægelse, der udtrykker klassens interesser og modsætter sig (i Ruslands tilfælde) den imperialistiske krig fra sit eget grundlag eller (i Ukraines tilfælde) underkastelse under hele imperialismen og sit eget kompradorborgerskab. Disse bevægelser er svage, hvilket gør det så meget desto lettere for magthaverne at udgive deres interesser for at være “folkenes” interesser. Men bare fordi arbejderbevægelsen er svag, og forvandlingen af imperialistisk krig til borgerkrig mod ens eget borgerskab på alle sider ikke ser ud til at være i den nærmeste fremtid, forbliver den marxistiske analyse ikke kun korrekt, men den giver os endda meget konkrete retningslinjer for korrekt praksis.

Den advarer os om aldrig at vurdere kampen mod den imperialistiske krig uafhængigt af klassekampen, aldrig at lade os forlede til at søge efter rigtigt eller forkert på den ene eller den anden imperialists side, men at udlede den rigtige politik fra klassens standpunkt. I Tysklands tilfælde betyder det konkret at afsløre den tyske imperialismes interesser på ethvert punkt, som lever af krigen i Ukraine og får ny styrke fra den. Og der er nok udgangspunkter til at vise denne krigs klassekarakter på alle sider og til at udvikle den rigtige politik på dette grundlag. Krigspolitikken er allerede i direkte modstrid med den arbejdende befolknings interesser, når de bliver bedt om at “fryse for fred”, eller når et “særligt aktiv” på 100 milliarder euro bliver brugt på våben, mens sociale ydelser bliver skåret ned. De, der skubber på denne arbejderfjendtlige politik, er de samme mennesker, som råber på flere våben til Ukraine. Og for mange mennesker er denne interne forbindelse ikke abstrakt eller fjern, men meget konkret og håndgribelig. Det er dette sår, vi skal hælde salt i ved altid og på ethvert tidspunkt at forbinde vores krav i forhold til denne krig med angrebene på arbejderklassen.

Tyskland og krigen mod det palæstinensiske folk

Det er rigtigt, at krigen i Mellemøsten ikke kan sammenlignes med krigen i Ukraine, hvad angår dens betydning for den tyske imperialisme. Men krigen mod det palæstinensiske folk og frem for alt dens offentlige diskussion i Tyskland udviser nationale særtræk, som er værd at se på, og som betyder, at israelsk-tyske relationer altid er dækket af moralske retfærdiggørelser. For eksempel er solidaritet med Israel en såkaldt “statsræson” i Tyskland og er afledt af historisk skyld over for det jødiske folk. Den tyske imperialisme har en særlig perfid måde at bruge sine egne forbrydelser under Anden Verdenskrig til at legitimere sine forbrydelser i dag. Tyskland har mere end tidoblet sine våbenleverancer til Israel siden den 7. oktober og har på alle måder støttet den israelske regering i dens brutale krig mod det palæstinensiske folk. Alt dette blev ledsaget af en bølge af demonstrationer, der udtrykte sympati for ofrene for den 7. oktober og hyldede den israelske hævn. Sloganet for disse kampagner var “Aldrig igen er nu!” (med reference til fascismens forbrydelser, hvilket implicit også placerer 7. oktober i denne tradition for antisemitisk terror, da demonstrationerne var en reaktion på denne dag).

Statsorganiserede demonstrationer blev støttet af civile og økonomiske institutioner og virksomheder. Den fuldstændige dekontekstualisering af Holocaust giver mulighed for absurde situationer, såsom at virksomheder som Bayer (direkte efterfølger af IG Farben, som havde sin egen arbejdslejr bygget i Auschwitz) i dag er underskrivere og støtter af “Aldrig mere er nu!”-kampagnen og profilerer sig på den, mens progressive, antiimperialistiske kræfter i Tyskland har været udsat for en enorm smædekampagne siden krigens begyndelse, og demonstrationer fra det palæstinensiske samfund fører til debatter om “importeret antisemitisme”.

Denne sindssyge offentlige debat er ikke kun drevet af statspolitik og store medier, men har sin egen afspejling i den “venstreorienterede” bevægelse. Siden 1990’erne har der været en stor strømning inden for antifascistiske bevægelser, som drager nøjagtig den samme konklusion af den tyske historie og ser ubetinget solidaritet med Israel som enhver tysk borgers pligt. Denne strømning af “anti-tyskere”, som vi ikke vil komme nærmere ind på, har tabt terræn på venstrefløjen i de senere år, men dens indflydelse er stadig stærk, og der er bred støtte til Israel i progressive alliancer og fagforeningskredse, hvilket også ledsages af kriminalisering og udelukkelse af anti-imperialistiske grupper. For eksempel er der “venstreorienterede”, der organiserer moddemonstrationer ved pro-palæstinensiske demonstrationer eller kræver, at pro-palæstinensiske grupper udelukkes fra alliancer og nægtes plads. Denne situation, som er unik i verden, betyder, at solidaritet med Palæstina på ingen måde er en selvfølge i brede dele af “venstrefløjen” i Tyskland.

Vi har formuleret den marxistiske holdning til den palæstinensiske befrielseskamp og dens brutale undertrykkelse mange steder, blandt andet i vores resolution “Solidaritet med det palæstinensiske folk!” i november 2023:

“Vi bekræfter, at enhver ’løsning’, der ikke sætter en stopper for besættelsen af palæstinensisk territorium, og som ikke anerkender palæstinensernes lige nationale rettigheder, især retten til selvbestemmelse indtil dannelsen af en uafhængig stat, kun tjener til at retfærdiggøre fortsættelsen af folkemordet på det palæstinensiske folk.”[v]

Her kan det marxistiske princip om retten til national selvbestemmelse overføres i sin fulde udstrækning, bl.a. fordi undertrykkelsen af det palæstinensiske folk i sin karakter er mest sammenlignelig med en situation med kolonial undertrykkelse, hvor retten til statsdannelse endnu ikke er realiseret. Det nationale spørgsmål er et centralt spørgsmål i Palæstina, og så længe den nationale selvbestemmelse ikke er realiseret, må det være et centralt krav for kommunister at skabe betingelserne for den. Dette er på ingen måde i modstrid med at styrke klassekampen i alle lande til fordel for proletariatet, men er tværtimod eksplicit afledt af det. Lenin skrev i 1916 i sine teser “Den socialistiske revolution og nationernes ret til selvbestemmelse”:

“Socialister må ikke blot kræve koloniernes ubetingede og øjeblikkelige befrielse uden kompensation – og dette krav betyder i sit politiske udtryk hverken mere eller mindre end anerkendelse af retten til selvbestemmelse – men må yde beslutsom støtte til de mere revolutionære elementer i de borgerligt-demokratiske bevægelser for national befrielse i disse lande og støtte deres oprør – og om nødvendigt deres revolutionære krig – mod de imperialistiske magter, der undertrykker dem.”[vi]

 Det betyder også, at vores krav skal gøre det meget klart, at det palæstinensiske folks frihed på nuværende tidspunkt er en forudsætning for sociale fremskridt, at der ikke kan være fred i regionen uden denne forudsætning, hvilket også betyder at støtte den nationale befrielsesbevægelse, men altid understrege de proletariske, progressive elementer i disse befrielsesbevægelser. I den krigssituation, der har hersket siden oktober, må kravet om et stop for militær og politisk støtte til Israel og for en våbenhvile (hvilket i dette tilfælde betyder et stop for den israelske krig mod Gaza) kræves i Tyskland.

At repræsentere disse krav er ikke en selvfølge i Tyskland. Men vi kan se, at den enorme solidaritetskampagne med den israelske krig, som føres i de tyske medier, på ingen måde fører til, at den brede masse af arbejderklassen virkelig støtter den israelske krig. Især de mange migrantarbejdere, som ofte har en særlig tilknytning til regionen, men også store dele af arbejderklassen derudover, støtter ikke krigen, men er heller ikke villige til at gå på gaden mod den. En af konsekvenserne af dette er, at den pro-palæstinensiske bevægelse forbliver isoleret og stærkt domineret af religion og nationalisme. Det gør det så meget desto vigtigere at fokusere på krav i disse bevægelser, som er rettet direkte mod den tyske stat, og som afslører dens støtte til Israel som hyklerisk og giver en politisk begrundelse for den intuitive følelse af solidaritet blandt dele af arbejderklassen.

Den største fjende er i dit eget land!

Tyskland er stadig et stærkt imperialistisk land, der forsøger at hævde sig på forskellige fronter. Men den centrale front, som den tyske imperialismes angreb er rettet imod i dag, er den interne front. Også her opfylder den nuværende regering et specifikt formål. Det er et velafprøvet kneb for den tyske herskende klasse at gribe til regeringer klædt i progressive gevandter, når angrebene på arbejderklassen er særligt hårde. For eksempel var det Socialdemokraterne og De Grønne, der gennemførte “Agenda 2010” i 2001. Og selv i dag formår “fremskridtskoalitionen”, som de kalder sig, stadig at få store dele af befolkningen med i deres slipstrøm med deres propaganda. Det sker blandt andet ved hjælp af socialdemokraterne, som eksplicit bruger deres indflydelse i fagforeningerne til at udbrede virksomhedernes politik blandt arbejderne. I de seneste måneder har der f.eks. været protester, hvor arbejdere i vigtige industrisektorer blev opfordret af fagforeningen til at demonstrere for en statssubsidieret elpris til industrien. Det erklærede mål med denne elpris er at bevare den tyske industris konkurrenceevne og sikre vores lands velstand, ifølge økonomiminister Robert Habeck.

Mens økonomiministeriet foreslår et loft over industriens elpriser på 6 cent per kilowatt-time, hvilket betyder en statsfinansieret lettelse på op til 30 milliarder euro, går verdens største enkeltstående fagforening, IG Metall, et skridt videre og kræver et prisloft på 5 cent per kilowatt-time. Men det er ikke nok. I midten af januar 2024 opfordrede Christiane Benner, første formand for IG Metall, til at oprette en “særligt fond” på 600 milliarder euro til den “økologiske omstrukturering” af den tyske industri. Dette beløb svarer til mere end halvandet komplet statsbudget. Arbejderaristokratiet viser sig at være et velafprøvet redskab for den tyske kapital, især i disse tider, en tradition, der går tilbage til 1914, hvor socialdemokraterne og med dem fagforeningslederne for første gang lod sig tøjle til den såkaldte “borgfred”, en “våbenhvile” mellem arbejde og kapital i krigens tid.

Selvom strejkebevægelsen er den stærkeste i årevis, og utilfredsheden med regeringen er meget høj i meningsmålingerne, sidder regeringen i øjeblikket stadig relativt godt fast i sadlen med sin politik. Man kan observere en stigning i klassebevidstheden, som ikke kun er grundlaget for økonomiske, men også politiske kampe, men identifikationen med “tysk økonomi” og staten er fortsat høj. Militære ambitioner retfærdiggøres også med stor succes med fortællingen om at forsvare demokrati og fred, som det kan ses af de seneste undersøgelser, ifølge hvilke for eksempel over halvdelen af befolkningen i Tyskland går ind for at genindføre obligatorisk militærtjeneste.

Som en konsekvens af alle disse forsøg på at bringe befolkningen ind i imperialismens reserve har vi set en afgørende politisk tendens i de seneste måneder: nationalismens fremmarch. Hvad enten det er identifikationen med den “tyske økonomi”, som overføres til arbejderklassen, eller fortællingen om “den ydre fjende”, som vil gøre oprustning nødvendig, forsøger de herskende politikere med alle midler at etablere national enhed og sætte den påståede nationale interesse i stedet for enhver klassebevidsthed, uanset hvor svag den er. Den stigende nationalisme forstærkes af regeringspartiernes politik, men som en konsekvens fører det også til, at konservative og højreorienterede partier vinder frem. I de nuværende meningsmålinger er det konservative parti og “Alternativ for Tyskland” (AfD), som også indeholder fascistiske elementer, de stærkeste partier.

Det kan ikke udelukkes, at pendulet i den borgerlige politik vil svinge, og at kapitalen i fremtiden vil støtte sig til højrekonservative partier snarere end venstreliberale. Men uanset hvordan politikken udvikler sig, vil den tyske imperialisme og den intensiverede klassekrig fra oven, som den er tvunget til at føre for at hævde sig på globalt plan, også få nationalismen til at vokse sig stadig stærkere, fordi det er formen for dens interne styre. I det omfang vi forstår sammenhængen mellem imperialistisk krigspolitik og hævdelse i klassekampen i vores eget land, i det omfang åbner vi også midlerne for kampen mod imperialisme og krig, som kun vokser sig stærkere i forbindelse med den generelle klassekamp. Og derfor må vi i disse tider understrege den særlige betydning af sociale kampe og især de strejkebevægelser, der har vundet styrke i de senere år. Selv om de økonomiske kampe ikke nødvendigvis bringer en politisk bevidsthed om klassesamfundet som helhed med sig, så er de de sår, der skal hældes salt i. Det er klart, at det at hæve klassebevidstheden til politiske krav ikke sker fra den ene dag til den anden. Men især i tider, hvor den tyske imperialisme er særligt afhængig af “borgfred”, bliver enhver form for klassekamp vigtigere, fordi den betyder en revne i den nationale front.

Uanset på hvilket stadie af kampen giver marxismen os redskaberne til at uddybe vores analyse og bringe den indre forbindelse mellem modsætningen mellem lønarbejde og kapital og modsætningerne i det imperialistiske verdenssystem til sin fulde betydning i vores praksis og gøre vores yderste for at styrke arbejderklassens uafhængige holdning i alle disse konflikter. I Tyskland er Karl Liebknechts slogan fra for over 100 år siden stadig relevant i dette tilfælde, og vi kan anvende det på alle områder: “Hovedfjenden er i vores eget land!”

Oversat fra Unity & Struggle nr. 48, 2024

Tidsskrift for CIPOML, Konferencen af marxist-leninistiske partier og organisationer

 

[i]   https://cipoml.net/en/all-monopolies-and-the-imperialists-are-the-enemies-of-the-peoples/

[ii]   https://www.marxists.org/archive/lenin/works/1915/s-w/ch01.htm

[iii]   https://www.marxists.org/archive/lenin/works/1915/s-w/ch01.htm

[iv] https://www.marxists.org/archive/lenin/works/1915/s-w/ch01.htm

[v]   https://cipoml.net/en/solidarity-with-the-palestinian-people/

[vi]   https://www.marxists.org/archive/lenin/works/1916/jan/x01.htm

 

Klassekamp – Revolution – Socialisme. Magasinet ENHED og KAMP har det hele!

Tankestof til tidens brændende spørgsmål – Handling i en verden moden til forandring

Del og brug gerne

Back To Top