Skip to content

ORDBOG

Akkumulation

Når man samler og ophober noget, så man hele tiden får mere.

Begrebet bruges i politisk økonomi. I den borgerlige udgave er det historien om, hvordan man gennem hårdt arbejde, evnen til at tage de rigtige beslutninger og turde tage en risiko kan blive rig, tjene stadig flere penge og hele tiden forøge sin kapital, omsætning og ejendom.

I marxistisk politisk økonomi siges det derimod klart:  Det er udbytningen af arbejdskraften og udplyndringen af naturens ressourcer, der skaber merværdi og profit. Værdier der kan investeres i igen at øge rigdom og kapital. At det ikke kommer dem der skaber værdierne, arbejderklassen, til gode skyldes den private ejendomsret.

«Når merværdien ikke anvendes af ejeren til hans personlige forbrug, men bruges som kapital, dannes der ny kapital, som føjes til den gamle som akkumuleres. Anvendelsen af merværdi som kapital kaldes kapitalens akkumulation.» (Marx).

Anarkisme

Politisk retning, der drømmer om et nyt samfund med alle individers frihed, uden at gøre op dem det bestående klassesamfund og den private ejendomsret.  Findes i dag først og fremmest i de autonome miljøer, hvor opbygning af  kollektiver og en anti-autoritær livsstil sammen med ”direkte aktion” mod magtsymboler skal overbevise andre til at gøre det samme.

Anarkismen afviser nødvendigheden af arbejderklassens organisering og det revolutionære parti for at kunne skabe revolutionær forandring og et nyt samfund.

Dialektik

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Dialektisk og historisk materialisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Finansiel og industriel kapital

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Flydende/Konstant kapital

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Højrepopulisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Idealisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Imperialisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Løn under kapitalismen

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Maoisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Marxisme-Leninisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Materialisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Metafysik

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Monopoldannelse

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Opportunisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Produktivkræfter

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Reformisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Revisionisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Socialdemokratisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Spekulation

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Trotskisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Udbytning

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Opbyg en bred folkelig bevægelse for revolutionær forandring

Erklæring fra Det Voltaiske Revolutionære Kommunistparti (PCRV) Bukina Faso

Vores land, Øvre Volta, kendt som Burkina Faso, gennemgår en af de sværeste perioder i sin historie med den reaktionære borgerkrig, der begyndte i form af angreb for mindst ti år siden, og som breder sig over hele landet. Denne reaktionære borgerkrig har katastrofale konsekvenser for arbejderklassen og folket og udfordrer alle klasser og sociale lag.

Denne situation er opstået i en kontekst, der på internationalt og subregionalt plan især er kendetegnet ved:

– Uddybningen af det imperialistiske kapitalistiske systems generelle krise og de neokoloniale staters fallit. Især dem i Sahel-Sahara-striben, der står over for en hidtil uset sikkerhedskrise på grund af udviklingen af terrorisme, den militære besættelse af disse lande af de væbnede terrorgrupper og udenlandske væbnede styrker;

– Udvidelsen af væbnede terrorgrupper mod kystlandene (Togo, Benin, Ghana, Elfenbenskysten);

– Forværringen af kampen mellem de forskellige imperialistiske magter og de monopoler, der er knyttet til dem i Afrika, en af de vigtige scener for konfrontation i verden i dag. Den franske imperialisme, der taber terræn i sin indflydelsessfære og er i alvorlig knibe, ser ikke med milde øjne på andre imperialisters indtrængen, især ikke den russiske, kinesiske, tyrkiske osv., i det, den betragter som sit private reservat. Den franske imperialismes holdning er en af afspejlingerne af neokolonialismens krise, som den dygtigt har sat i værk, og som folket ønsker at sætte en stopper for;

– Demonstrationerne og kampene for sikkerhed, retfærdighed og mod straffefrihed blandt unge og folk i subregionen har udviklet sig i de senere år. Disse kampe, som i stigende grad er anti-imperialistiske og anti-reaktionære, udtrykker subregionens folks kamp for ægte national uafhængighed, frihed, demokrati og økonomisk og social fremgang.

Vores parti, der baserer sig på den marxistisk-leninistiske doktrin og den marxistisk-leninistiske politiske linje og dets revolutionære program for at oplyse arbejderklassen, har foretaget en dybtgående analyse af krigen vel vidende, at “krig er en fortsættelse af politik med andre midler”, dvs. vold.

I pjecen “Den igangværende borgerkrig i Øvre Volta, Burkina Faso” fremlægger vores parti, efter at have analyseret aktørerne og deres mål, årsagerne til og konsekvenserne af denne reaktionære borgerkrig, og alternativet, som består i at omdanne denne kontrarevolutionære krig til en revolutionær krig for national uafhængighed gennem en demokratisk og folkelig national revolution og opbygningen af en moderne demokratisk republik.

Kuppene begået af Bevægelsen for Sikring og Genopretning (MPSR 1 og 2) afspejler borgerskabets og den neokoloniale hærs manglende evne til at dæmme op for denne krig, men også modsætningerne i den neokoloniale hær, der består af politisk-militære grupper af udbyttere i samarbejde med deres allierede i det politisk-bureaukratiske borgerskab, kompradorborgerskabet og visse grupper i småborgerskabets øverste lag. Så:

– Krisen inden for forsvars- og sikkerhedsstyrkerne er mere akut end nogensinde, og kupcentrene, der er tilskyndet af de imperialistiske magter og de forskellige fraktioner af det reaktionære borgerskab, venter alt efter deres interesser på det rette øjeblik til at handle. I mellemtiden rykker væbnede terrorgrupper frem i landet og blokerer adgangen til hele byer i uger eller endda måneder. Den humanitære krise vokser, og i 2022 blev der registreret mindst to millioner internt fordrevne i hele landet;

– De høje leveomkostninger, den voksende forarmelse og anfægtelsen af de demokratiske frihedsrettigheder er dagligdagen for de folkelige masser.

Alt dette afspejler hele borgerskabets og imperialismens fiasko, som førte til krigens gradvise stagnation og kaos.

Det er derfor, vores parti mener, at de mange overgange (statskup den 24. januar 2022, statskup den 30. september 2022) på ingen måde kan løse de grundlæggende problemer, som arbejderklassen, folket og den folkelige ungdom oplever.

PCRV opfordrer arbejderklassen, folket og den folkelige ungdom til at:

– afvise magthavernes og deres lakajers reaktionære og kontrarevolutionære planer;

– afvise kupmagernes, reformisternes og valgmagernes illusioner, illusionerne om, at vi kan stole på imperialistiske magter til at bekæmpe andre;

– mobilisere for at kæmpe mod væbnede terrorgrupper og deres lokale lakajer;

– udvikle folkelig solidaritet.

PCRV opfordrer arbejderklassen, folket, den folkelige ungdom, demokrater og revolutionære til i hele denne overgangsperiode at fortsætte med at organisere sig, mobilisere og arbejde hen imod etableringen af en stor folkelig enhedsbevægelse for revolutionær forandring (MUPCR) omkring følgende punkter:

  1. Mod den reaktionære borgerkrig, for landets reelle uafhængighed og en korrekt løsning af det nationale spørgsmål;
  2. For politisk frihed, individuelle og kollektive frihedsrettigheder og mod fascistisering af MPSR’s magt;
  3. Mod de høje leveomkostninger, straffrihed og korruption;
  4. Mod den humanitære katastrofe;
  5. Mod udplyndring af land og by og ressourcer og for en retfærdig løsning på problemet med minedrift.

Erklæring fra Det Voltaiske Revolutionære Kommunistparti (PCRV) Bukina Faso, juli 2023

 Oversat fra Unity & Struggle nr. 47, 2023

Klassekamp – Revolution – Socialisme. Magasinet ENHED og KAMP har det hele!

Tankestof til tidens brændende spørgsmål – Handling i en verden moden til forandring

Del og brug gerne

Back To Top