Skip to content

ORDBOG

Akkumulation

Når man samler og ophober noget, så man hele tiden får mere.

Begrebet bruges i politisk økonomi. I den borgerlige udgave er det historien om, hvordan man gennem hårdt arbejde, evnen til at tage de rigtige beslutninger og turde tage en risiko kan blive rig, tjene stadig flere penge og hele tiden forøge sin kapital, omsætning og ejendom.

I marxistisk politisk økonomi siges det derimod klart:  Det er udbytningen af arbejdskraften og udplyndringen af naturens ressourcer, der skaber merværdi og profit. Værdier der kan investeres i igen at øge rigdom og kapital. At det ikke kommer dem der skaber værdierne, arbejderklassen, til gode skyldes den private ejendomsret.

«Når merværdien ikke anvendes af ejeren til hans personlige forbrug, men bruges som kapital, dannes der ny kapital, som føjes til den gamle som akkumuleres. Anvendelsen af merværdi som kapital kaldes kapitalens akkumulation.» (Marx).

Anarkisme

Politisk retning, der drømmer om et nyt samfund med alle individers frihed, uden at gøre op dem det bestående klassesamfund og den private ejendomsret.  Findes i dag først og fremmest i de autonome miljøer, hvor opbygning af  kollektiver og en anti-autoritær livsstil sammen med ”direkte aktion” mod magtsymboler skal overbevise andre til at gøre det samme.

Anarkismen afviser nødvendigheden af arbejderklassens organisering og det revolutionære parti for at kunne skabe revolutionær forandring og et nyt samfund.

Dialektik

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Dialektisk og historisk materialisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Finansiel og industriel kapital

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Flydende/Konstant kapital

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Højrepopulisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Idealisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Imperialisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Løn under kapitalismen

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Maoisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Marxisme-Leninisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Materialisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Metafysik

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Monopoldannelse

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Opportunisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Produktivkræfter

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Reformisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Revisionisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Socialdemokratisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Spekulation

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Trotskisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Udbytning

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Vejen til den revisionistiske afgrund: Noter om Sovjetunionens historiske erfaringer

Af Raul Marco / Carlos Hermida Spaniens Kommunistiske Parti (marxistisk-leninistisk) / PCE(m-l)

Oktoberrevolutionens sejr i Rusland i 1917, ledet og organiseret af Lenin og det bolsjevikiske parti, markerede en milepæl i menneskehedens historie. For første gang overtog de undertrykte klasser – arbejdere og bønder – magten i et land, opretholdt den og begyndte at opbygge en alternativ orden til kapitalismen. Socialismen ophørte med at være et projekt i bøger skrevet af Marx og Engels; det blev en realitet. Derfra spredte den bolsjevikiske revolution sig til udlandet og udløste for alle verdens arbejdere en begejstring, mens den skræmte borgerskabet, der så dets magt og privilegier truet.

Revolutionen stod snart over for enorme vanskeligheder. At opbygge socialisme ville ikke blive en let opgave. Rusland var et kæmpe land med enorme menneskelige og materielle ressourcer, men meget lidt udviklet. Desuden sejrede arbejderklassens revolution ikke i andre mere teknisk og økonomisk avancerede europæiske lande, og socialismen måtte opbygges i ét land.

Et af de problemer, som bolsjevikkerne stod over for fra begyndelsen, var bureaukratiets udvikling. Den sovjetiske stat blev tvunget til at bruge embedsmænd fra tsarregimet til sin administration, og da staten kom til at kontrollere økonomien, opstod der også et kommunistisk bureaukrati. Lenin var altid alvorligt bekymret over dette emne og forsøgte med alle midler at sikre, at dette bureaukratiske lag skulle stå til tjeneste for arbejderne og ikke placere sig over dem. Faktisk havde Kommissariatet for arbejder- og bondeinspektionen, ledet af Stalin indtil 1922, netop det mål at sikre en korrekt funktion af administrationen og undgå bureaukratiske afvigelser.

I sine sidste skrifter anbefalede Lenin, at 50 % af medlemmerne af centralkomiteen skulle være arbejdere, der ikke havde haft en lang periode med ledelse i det sovjetiske apparat. Det var hans svar på et foruroligende spørgsmål, som han behandlede i en artikel om “Det nationale spørgsmål” dikteret til sine sekretærer den 31. december 1922, hvori han sagde:

Det siges, at der var behov for et samlet apparat. Hvor kom denne forsikring fra? Kom det ikke fra det samme russiske apparat, som vi overtog fra tsarismen og let salvede med sovjetisk olie? … Som jeg påpegede i et af de foregående afsnit i min dagbog, er det apparat, vi kalder vores, faktisk stadig ganske fremmed for os; det er et borgerligt og tsaristisk hotch-potch, og der har ikke været nogen mulighed for at slippe af med det i løbet af de sidste fem år, uden nogen hjælp fra andre lande, og fordi vi har været optaget det meste af tiden med militære forpligtelser og med kampen mod hungersnød.[1]

I lyset fra disse ord er det tydeligt, at det bureaukratiske spørgsmål var et tilbagevendende tema fra siden begyndelsen af revolutionen. Indførelsen af planøkonomien fra 1928, med den statslige ledelse af hele økonomien, øgede bureaukratiets størrelse og krævede større revolutionær årvågenhed. Selvom vi ikke kan fastslå dette med absolut sikkerhed her, mener vi, at en del af den politiske vold, som den sovjetiske stat anvendte mellem 1936 og 1939, skyldtes dette forsøg på at kontrollere et statsapparat, hvor sammensværgelser organiserede sig for at sætte en stopper for opbygningen af socialisme og for at fjerne Stalin fra partiets ledelse. Alle disse mislykkedes, og socialismen blev en realitet, der omdannede Sovjetunionen til en stor økonomisk, økonomisk og videnskabelig magt. Stalins korrekte politik blev bevist under Anden Verdenskrig, da Sovjetunionen spillede hovedrollen i at besejre nazismen.

De bureaukratiske deformationer forsvandt imidlertid ikke fra den sovjetiske stat, og efter Stalins død i 1953 kom de frem. Den politiske og ideologiske kamp, der begyndte fra denne dato, førte til sejren for et revisionistisk bureaukrati, der opgav principperne for marxisme-leninisme, skønt den over for det sovjetiske folk proklamerede sin troskab til Marx’, Engels’ og Lenins lære.

Den første handling i stadfæstelsen af revisionisme var den 20. kongres for Sovjetunionens Kommunistiske Parti (SUKP), der blev afholdt i 1956. Under en lukket session mellem 24. og 25. februar oplæste Nikita Khrusjtjov, partiets generalsekretær, en såkaldt hemmelig tale, hvori han fremsatte en brutal kritik af Stalins ledelse uden bevis eller dokumentation. Khrusjtjov beskyldte Stalin for utallige forbrydelser, for krænkelse af sovjetisk lovlighed, for at fremme personlighedskult – kort sagt et katalog over beskyldninger, der gjorde den bolsjevikiske leder til intet mindre end en uhyrlig tyran. Denne tale demoraliserede ikke kun millioner af kommunister over hele verden, men leverede ammunition til borgerskabet til deres antikommunistiske kampagner. Khrusjtjov udførte en kriminel handling og begyndte en vej, der endte med kollapset for Sovjetunionen i 1991.

Den 20. kongres var imidlertid ikke kun den berømte hemmelige tale, men meget mere. Under sine sessioner blev et sæt foranstaltninger godkendt, der repræsenterede et radikalt brud med leninistiske principper. Stillet over for den leninistiske opfattelse af de uundgåelige imperialistiske krige nåede ”Den 20. kongres for SUKP den konklusion, at der under moderne internationale forhold er skabt reelle muligheder for at forhindre krige. Tesen, der proklamerer uundgåelighed af krige på imperialismens stadium, blev formuleret af V.I. Lenin på et tidspunkt, hvor kapitalismen for det første var et enkelt og altomfattende verdenssystem, og for det andet hvor sociale og politiske kræfter uden interesse i krig og handling imod den var svage, utilstrækkeligt organiserede, og på grund af dette kunne de ikke tvinge imperialisterne til at give afkald på krig.

Selvfølgelig – så længe imperialismen eksisterer, opretholdes det økonomiske grundlag for fremkomsten af ​​krige, og derfor skal alle fredens kræfter forblive opmærksomme. Imidlertid under disse nye forhold, når den almægtige socialistiske lejr er dannet, når bevægelsen for hele folket for fred vokser i alle lande, og når der ud over de socialistiske lande er andre stater, der er afhængige af fred, er der reelle muligheder for at forhindre imperialisterne i at udløse en ny verdenskrig.”[2]

Den 20. kongres erklærede også, at fred var den vigtigste opgave for Sovjetunionens internationale politik, at fremme fredelig sameksistens; der satsedes tydeligt på den fredelige og parlamentariske vej til socialisme. Proletariatets diktatur i Sovjetunionen blev likvideret, og overgangen til kommunisme blev proklameret ved at hævde, at sociale modsætninger praktisk taget var forsvundet. Kort sagt en hel række politikker, der ikke havde meget at gøre med dem, der blev udviklet af Lenin og Stalin, og politikker, som forpligtede sig til en forsoning med imperialismen.

For at udføre det, vi kunne kalde ”den nye kurs”, blev der foretaget en udrensning i ledelsen: Af 19 topledere, medlemmer og suppleanter til præsidiet for Centralkomiteen og sekretærer for denne blev seks afskediget som medlemmer af præsidiet (Malenkov, Kaganovitj, Molotov, Sjepilov, Bulganin og Saburov; de første fire blev også bortvist fra Centralkomiteen), og én blev degraderet til at være suppleant til præsidiet (Pervukhin); desuden blev forsvarsministeren, marskal Sjukov, fjernet fra embedet.

Den sovjetiske revisionisme stødte på stærk modstand fra Kinas Kommunistiske Parti og Albaniens Arbejdets Parti (AAP), som det blev set på konferencen af 81 kommunistiske partier, der blev afholdt i Moskva fra 10. november til 1. december 1960. Talen, som blev holdt den 16. november af kammerat Enver Hoxha, der ledede AAP-delegationen, fordømte de khrusjtjovitiske positioner og fastholdt et revolutionært syn på Stalin:

”Stalin blev hårdt og uretfærdigt fordømt på dette spørgsmål af kammerat Khrusjtjov og den 20. kongres. Kammerat Stalin og hans arbejde tilhører ikke Sovjetunionens Kommunistiske Parti og de sovjetiske folk alene, men os alle … Hvorfor blev kammerat Stalin fordømt på den 20. kongres uden forudgående konsultation med andre dele af verdens kommunister og arbejdere? Hvorfor blev dette ‘anathema’, der blev udtalt over Stalin, kastet som en bombe uden varsel over verdens kommunistiske partier og arbejderpartier, og hvorfor hørte mange broderpartier kun om det, da den imperialistiske presse udbasunerede kammerat Khrusjtjovs ‘hemmelige’ rapport vidt og bredt?”[3]

Vi spørger os selv om årsagerne, der førte til degeneration af det bolsjevikiske parti, og ud over den sovjetiske erfaring, hvad der skete i resten af de kommunistiske partier. Svaret er enormt komplekst, og hvad vi sigter mod her i denne artikel, er nogle observationer, der skal undersøges og analyseres i dybden.

For det første fungerer et kommunistisk parti ikke i et vakuum. Tværtimod består dets praksis i at etablere et tæt forhold til folket, i at forstå deres ambitioner, deres følelser, deres sindstilstand. Men alle disse mennesker er ikke alle kommunister; der alle slags politiske opfattelser blandt dem. Partiet udsættes derfor for meget forskellige ideologiske påvirkninger, og dette har konsekvenser for de kommunistiske medlemmer.

Et andet aspekt at overveje er det kommunistiske partis klassesammensætning. Arbejdere har tendens til at være flertallet, men partiet inkluderer også intellektuelle, der kommer fra småborgerskabet, selvstændige erhvervsdrivende osv. Og endelig skal man tage højde for det faktum, at selv når det er ved magten, kan et kommunistisk parti ikke undgå den intense klassekamp, der udvikler sig i opbygningen af socialisme.

Alt dette var afspejlet i det bolsjevikiske parti og gav anledning til intense debatter og kamp med og mellem fraktionstendenser. Demokratisk centralisme kan ikke forhindre, at den sociale virkelighed afspejles i partiets organiske liv. At ignorere alle disse aspekter er at undlade at anerkende det grundlæggende princip i dialektisk materialisme. Der er ingen monolitiske kommunistiske medlemmer. Vi er alle påvirket af modsætningernes kamp, ​​af kommunistiske principper, af småborgerskabets ideologiske træk og af kulturelle og sociale fordomme, som de herskende klasser har pålagt os. At overvinde denne modsigelse er ikke en let opgave. Det nødvendiggør politisk og ideologisk træning, militant disciplin, selvkritik. Og fra de ledende organers side medfører det behovet for kompromisløs revolutionær årvågenhed. Dette betyder ikke en inkvisitorisk kontrol med medlemmernes liv, men tværtimod at vide, hvordan man opdager holdninger, der er modsatte og skadelige for partiets liv.

Dette er et aspekt, som efter vores mening er blevet forsømt i et kommunistisk partis liv. Det er vigtigt at skabe gode bånd og relationer blandt kammerater med gensidig solidaritet. Det er ikke et spørgsmål om, at vi alle skal være venner, men om at etablere visse effektive netværk, der giver os mulighed for at hjælpe en kammerat, der er i tvivl.

Vender vi tilbage til tråden i vores historie, med den førnævnte kongres, gled SUKP ned ad en revisionistisk skråning på en måde, der ikke kunne stoppes. Khrusjtjovs falden i unåde[4] ændrede ikke den politiske situation i landet. Selvom Sovjetunionen fortsatte med at være et referencepunkt for millioner af arbejdere, var dets praksis langtfra revolutionær. Langt størstedelen af ​​kommunistiske partier fulgte den samme vej som det parti, der i årtier havde været det ubestridte referencepunkt. Men der opstod stemmer inden for kommunistiske organisationer, der var uenige, ligesom det var sket før og under Første Verdenskrig. Ærlige kommunister satte spørgsmålstegn ved de officielle beslutninger og endte med at bryde med de revisionistiske ledelser. Det var en vanskelig og smertefuld beslutning, men en nødvendig beslutning. I vores land besluttede kammeraterne Raúl Marco og Elena Ódena, konsekvente kommunister, at bryde med ledelsen af ​​PCE, og i 1964 grundlagdes Spaniens Kommunistiske Parti (marxistisk-leninistisk), som altid har holdt banneret for kampen for socialisme og republik højt.

Sovjetunionens opløsning i 1991, den såkaldte “virkeliggjorte socialismes” forsvinden i Østeuropa samt det socialistiske styres fald i Albanien udgjorde et slag ikke kun for alle kommunister, men for alle de folkelige klasser over hele verden. Borgerskabet gik ikke glip af lejligheden til at forsøge at begrave kommunismen én gang for alle. Det lykkedes ikke, men det var i stand til at så en antikommunistisk stemning i arbejderklassens rækker. Vores partier og organisationer, der udgør CIPOML[5], har en vanskelig og kompliceret opgave foran os. Blandt vores opgaver er at udarbejde en udtømmende analyse af, hvad der skete i Sovjetunionen mellem 1917 og 1991. Vi må drage lære af den historiske erfaring for at undgå at gentage fejlene og vide, hvordan vi skal orientere os i fremtiden.

Med henblik på CIPOML’s kommende opgaver foreslår vores parti, at der nedsættes en kommission, der skal gennemføre en grundig undersøgelse af Sovjetunionens historie og af de lande, der kaldes folkedemokratier, med det formål at afklare de dybere årsager, der førte til degeneration af den sovjetiske stat og dens endelige opløsning i 1991. Vi mener, at denne opgave ikke kan udsættes, og den må til for at imødegå borgerlig propaganda og for at uddanne unge kommunister.

Vi anser det også for væsentligt, at alle de marxistisk-leninistiske partier udfører et engageret arbejde med politisk og ideologisk uddannelse af deres medlemmer. Uden teoretisk træning er der ingen revolutionær praksis. Vi henviser naturligvis ikke til at huske citater fra de marxistiske klassikere, men til at forstå og omsætte læren om historisk og dialektisk materialisme i praksis. Jo større marxistisk træning af en kammerat, jo mere uigennemtrængelig bliver denne for revisionisme og for de herskende klassers ideologiske propaganda.

Flammen, der blev tændt i oktober 1917 i byen Petrograd, fortsætter med at lyse for os og viser os vejen. Afslutningen på den sovjetiske erfaring er ikke slutningen på socialismen. Det udgør ikke en endelig afslutning, som borgerskabet hævder. Et sæt ekstremt komplekse omstændigheder førte til Sovjetunionens forsvinden, men vi har en uudslettelig erfaring tilbage: Det er muligt at leve uden udbytning; et værdigt liv for alle er muligt, et liv, hvor solidaritet, værdighed og frihed er de værdier, der ligger til grund for vores eksistens.

Meget snart vil millioner af mænd og kvinder tage kampen op; de vil udgøre en del af en fornyet kommunistisk hærstyrke, der vil fortsætte med at kæmpe indtil den endelige sejr, indtil opbygningen af en socialistisk verden.

Oversat fra Unity & Struggle nr. 41, oktober 2020

[1] Lenins citat er her oversat fra den engelske udgave af denne artikel.

[2] SUKP’s historie 1960, s. 800-801 i den spanske udgave. Citatet her er oversat fra den engelske udgave af denne artikel. Bemærk, at der er tale om den revisionistiske udgave af SUKP’s historie fra 1960 (o.a.).

[3] Enver Hoxha: Udvalgte værker, Tirana 1960, bind 3, s. 155-156. Der henvises sandsynligvis til den albanske eller spanske udgave her. Citatet er her oversat fra den engelske udgave af denne artikel (o.a.).

[4] Khrusjtjov blev afsat i 1964 og erstattet af Bresjnev (o.a.).

[5] CIPOML, eller IKMLPO ved dens danske forkortelse, den Internationale Konference af Marxistiske og Leninistiske Partier og Organisationer. (O.A.)

Klassekamp – Revolution – Socialisme. Magasinet ENHED og KAMP har det hele!

Tankestof til tidens brændende spørgsmål – Handling i en verden moden til forandring

Del og brug gerne

Back To Top